Giao khoán công việc

Hotline: 0981981219

Thông báo

Website đang trong thời gian vận hành nội bộ nên chỉ các tình nguyện viên đã đăng nhập bằng Gmail đăng ký Ename mới xem được:

Nếu bạn muốn xem các danh sách nội bộ trên gần 150 website khác của ThucGiac.com thì vui lòng đăng ký trở thành tình nguyện viên đồng kiến tạo tại DangKy.ThucGiac.com

Nếu bạn cần GIAO KHOÁN công việc cho các thành viên của cộng đồng này và hơn 70 cộng đồng nghề nghiệp khác thì vui lòng đăng tin tại GiaoKhoan.com 

Giao diện dự kiến khi vận hành chính thức

Hãy ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN để đăng gói giao khoán công việc của bạn trong danh sách bên dưới

Giao khoán công việc thứ 1

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d

Giao khoán công việc thứ 2

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d

Giao khoán công việc thứ 3

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d